Centraal in alle projecten staat de vraag hoe het duinlandschap zich ontwikkelt onder invloed van verstuivingen. Grofweg zijn er vier soorten projecten, waarbij de mate van interactie van de mens in het natuurlijke systeem toeneemt.

Dynamisch Kustbeheer

Bij projecten met Dynamisch kustbeheer is het doel te onderzoeken wat het staken van het zeereeponderhoud voor gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de zeereep.Verandert de morfologie van de zeereep, wordt de natuur diverser, zijn er geen problemen met de veiligheid? En wat betekent het voor de bewoners?

 

Suppletieonderzoek

Een indirecte beïnvloeding van de duinen vindt plaats als gevolg van grootschalige zandsuppleties. Sinds enkele jaren wordt onderzoek gedaan naar allerlei aspecten van de beïnvloeding. Projecten waar Bureau Arens aan meewerkt hebben betrekking op de duinen en de effecten van suppleties op dezanduitwisseling. Zie suppleties.

 

Herstel grootschalige dynamiek

Herstel van grootschalige dynamiek is een vorm van procesbeheer met als doel een continue verjonging in het landschap te realiseren met behulp van grootschalige verstuivingen en/of wandelende duinen. Sinds 1990 wordt hier door verschillende beheerders mee geëxperimenteerd. Een deel van de projecten heeft betrekking op advisering om dit soort experimenten te realiseren, een deel opde monitoring na de ingreep. Enkele voorbeelden zijn:

Ontwikkeling nieuwe duinen

Hoewel mijn stelregel is dat je geen duinen kunt maken, alleen hopen zand, probeer ik bij het ontwerp van nieuwe duinen zo veel mogelijk natuurlijke principes toe te passen. Enkele projecten waarbij aandacht wordt besteed aan een natuurlijk ontwerp zijn:

  • Ontwerp van natuurlijke duinen bij Maasvlakte 2 (Projectorganisatie Maasvlakte 2)
  • Duincompensatie Delfland (Zuid-Hollands Landschap, Projectbureau Delflandse kust)
  • Wonen op stuifzand (Deltares)