Dynamisch kustbeheer is het wondermiddel waarmee kustverdedigers én natuurbeheerders de strijd aan kunnen gaan tegen versnelde zeespiegelstijging en de dreigende afname van biodiversiteit door verstarring, verzuring en vermesting. De combinatie van kustlijnzorg door middel van suppleties én het loslaten van natuurlijke processen in de zeereep op plaatsen waar dat verantwoord is (brede duingebieden, geen veiligheidsproblemen, weinig of geen infrastructuur of bebouwing) biedt mogelijkheden voor het op gang komen van nieuwe dynamiek. Via kerven (foto boven) kunnen zand, wind en zout weer toegang krijgen tot de achterliggende duinen, en daarmee hun bijdrage leveren aan het instand houden van het zo waardevol geachte “grijze duin”, duinen met een lichte vorm van dynamiek en een grote soortenrijkdom. Voordeel voor de veiligheid is dat door overstuiving de bodem achter de zeereep kan ophogen, en het landschap op die manier kan meegroeien met de zeespiegelstijging.

editor93-slide17

editor88-kalootzeewinde050628_69

In de zeereep zelf zijn het zeldzame soorten zoals de Blauwe Zeedistel (links) en Zeewinde (rechts) die profiteren van de toegenomen dynamiek.

editor87-kalootblauwezeedistel050628_35